افتخارات فرهنگی سال تحصیلی 97-96   
 
دبیرستان نمونه حضرت آمنه همدان